top of page

 

Podmienky poskytnutia služby - bezplatné preverenie neznámeho/ nezisteného vlastníka

Obsah služby:

Na základe riadne vyplneného a odoslaného formulára advokátska kancelária vykoná vyhľadanie osoby neznámeho / nezisteného vlastníka, ako je táto osoba uvedená vo formulári, pričom vyhľadávanie sa uskutoční v rámci verejne prístupnej databázy sprístupnenej na stránke www.katasterportal.sk. Pri vyhľadávaní sú použité výlučne údaje o osobe a katastrálnom území uvedené vo formulári. Maximálny počet katastrálnych území v rámci ktorých advokátska kancelária zabezpečí vyhľadanie sú 3 (tri). V prípade zadania vyššieho počtu katastrálnych území, bude vyhľadávanie uskutočnené len vo vzťahu k prvým trom zadaným katastrálnym územiam. V prípade opakovaných dopytov na vyhľadanie s uvedením rovnakého kontaktného e-mailu, bude vyhľadávanie vykonané len vo vzťahu k prvému z takýchto dopytov.

Lehota a spôsob dodania:

Advokátska kancelária vykoná vyhľadanie bez zbytočného odkladu po doručení formuláru, najneskôr do 15 pracovných dní. Výsledok poskytnutej služby bude doručený na kontaktnú e-mailovú adresu zadanú vo formulári, a to vo forme jednoduchej informácie, či sa v uvedenom katastrálnom území nachádza alebo nenachádza majetok evidovaný na osobu zadanú vo formulári.

Odplata za poskytnutie služby

Služba je poskytovaná bez nároku na odplatu - teda bezodplatne.

Výluky zodpovednosti

Advokátska kancelária nepreveruje správnosť údajov vyplnených v kontaktnom formulári, a teda za ich (ne)správnosť zodpovedá priamo záujemca o službu. Advokátska kancelária nezodpovedá a nevie ovplyvniť (ne)správnosť údajov obsiahnutých v databáze neznámych/nezistených vlastníkov prístupnej na webovej stránke www.katasterportal.sk, ako ani za funkčnosť a výsledky vyhľadávania prostredníctvom tejto databázy. Záujemcom o službu odporúčame overenie správnosti výsledku vyhľadávania vykonaného advokátskou kanceláriou, a to opakovaným vyhľadaním osoby prostredníctvom databázy prístupnej na tejto internetovej stránke: www.katasterportal.sk.

Iné

Advokátska kancelária si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť poskytovanie služby alebo upraviť podmienky jej poskytovania; na dopyty uplatnené prostredníctvom formulára odoslaného do zverejnenia zmien podmienok služby sa uplatňujú podmienky, ako sú uvedené na tejto stránke.

GDPR - ochrana osobných údajov

Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva klientov a ďalších dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente advokátskej kancelárie, ktorý je zverejnený na webovej stránke ( www.vsadvokat.sk/gdpr ) a ktorý je dostupný aj na adrese sídla a pobočky advokátskej kancelárie.

 

Ďalšie právne informácie sú dostupné tu (pre zobrazenie kliknite).

 

bottom of page