top of page

Zastúpenie v súdnom konaní

Viete, aké sú výhody zastúpenia advokátom v súdnom konaní?

1. Odborné posúdenie nároku

Základnou súčasťou každého súdneho konania (a predpokladom úspechu v súdnom spore) je odborné posúdenie oprávnenosti nároku, identifikácia prípadných nedostatkov (a ich náprava), posúdenie rizík, posúdenie premlčania a pod. Všetky tieto skutočnosti zabezpečujeme v každom súdnom konaní.

3. Poistenie zodpovednosti za škodu

Naša advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone našej činnosti, a to do výšky sumy 1.500.000 EUR. Teda riziká (zodpovednosť za škodu) pri našej činnosti sú kryté týmto poistením.

5. Odborná argumentácia, judikatúra

Pri každom sporovom konaní vykonávame naše úkony tak, aby sme  presvedčili konajúci súd o oprávnenosti nároku nášho klienta (teda tak, aby klient bol v spore úspešný). Na to využívame a odkazujeme tiež na judikatúru - súdne rozhodnutia v podobných konaniach, ktoré sú v prospech nášho klienta (takéto rozhodnutia priebežne evidujeme a vyhľadávame ich).

7. Rýchlosť konania

Pri súdnych konaniach postupujeme vždy čo najrýchlejšie tak, aby sa spor čo najskôr skončil v prospech klienta. V konaniach na súdoch, ktoré trvajú pridlho, pravidelne zasielame urgencie na urýchlenie riešenia veci.

2. Mimosúdne, súdne a exekučné konanie

Klientov zastupujeme vo všetkých fázach sporu - od mimosúdneho riešenia veci, až po zastupovanie v súdnom konaní a v exekučnom konaní. Teda celý proces Vášho zastúpenia vykonáva jedna spoločnosť - naša advokátska kancelária.

4.Výška odmeny regulovaná priamo Vyhláškou MS SR

Výška našej odmeny pri zastúpení v sporovom konaní je priamo regulovaná (obmedzená) právnym predpisom - Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

6. Prísna dôvernosť informácií

Naša advokátska kancelária je priamo zo zákona viazaná povinnosťou mlčanlivosti - teda informácie o Vás, ako našom klientovi, alebo o akejkoľvek činnosti pre Vás - sú pre nás prísne dôverné.

8. Prehľad o riešení veci

Klienti má vždy prehľad o každom úkone, ktorý v rámci súdneho sporu vykonáme, informujeme ho priebežne o stave konania a navrhujeme vhodné riešenia.

Zastupujeme klientov v desiatkach súdnych konaní

V súdnych sporoch sme skutočne ako doma. V tejto oblasti nám len počas posledných rokov zverili dôveru stovky klientov, a to podnikateľov, ale aj občanov/ spotrebiteľov. Naše výsledky a referencie hovoria za všetko.

800 +

spokojných klientov

3.000 +

úspešných súdnych sporov

10.000.000 EUR +

vymožených nárokov

Vhodne zvolený postup a argumentácia v súdnom spore má zásadný vplyv na úspech vo veci

Pri zvolení vhodného postupu a argumentácie v súdnom konaní, vrátane použitia súdnej  judikatúry, sa pravdepodobnosť úspechu v súdnom spore môže pre klienta zásadne zvýšiť.

Premlčanie nárokov

Vedeli ste, že nároky (napr. pohľadávky) sa premlčujú v zákonom stanovených lehotách? To znamená, že ak súdne konanie nie je začaté do zákonom určeného času od vzniku nároku, potom druhá strana v súdnom konaní len na základe tohto argumentu (o premlčaní) dosiahne úspech vo veci.

Platobný rozkaz

Vedeli ste, že platobný rozkaz je forma zrýchleného konania a rozhodnutia vo veci? Súdne konanie môže byť platobným rozkazom skončené v priebehu niekoľkých týždňov. Zároveň je proti platobnému rozkazu prípustná obrana - podanie odôvodneného odporu, ktorý však musí byť podaný na súde v krátkej 15 dňovej lehote.

Koncentrácia súdneho konania

Vedeli ste, že zákon presne určuje, do akého momentu ste povinný doručiť na súd Vaše argumenty, návrhy na dokazovanie alebo v akej lehote vykonať konkrétny úkon? Ak takúto lehotu zmeškáte, potom môžu byť dôsledky nezvratné a súdny spor môžete prehrať - bez možnosti ďalej sa brániť (a to často aj v prípadoch, keď je právo skutočne na Vašej strane).

Zastúpenie v konaní - online

​Vaše zastupovanie v súdnom spore vieme prevziať aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako zastúpenie v súdnych sporoch prebieha?

Na začiatku od vás potrebujeme informácie - či ste žalovaný (prišla Vám zo súdu žaloba alebo platobný rozkaz) alebo chcete niekoho žalovať. Potrebujeme od Vás tiež súvisiace podklady; tieto nám môžete zaslať aj e-mailom. Po doručení podkladov ich posúdime a dohodneme si podmienky spolupráce. Následne už začneme vykonávať potrebné úkony (podľa toho ako sa s Vami vopred dohodneme) a vykonáme podanie na súd.

Koľko zaplatím za zastúpenie v súdnom spore?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom a Vy sa rozhodnete či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to, čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností, avšak jej veľká časť je v mnohých prípadoch tvorená podielovou odmenou, ktorú zaplatíte len v prípade úspechu v súdnom konaní.

Musím sa súdneho konania osobne účastniť?

Súdne konanie vo veľkej časti prebieha písomne - teda zasielaním písomných podaní na súd a naopak zo súdu účastníkom konania. V prípade prevzatia zastúpenia riešime všetky písomnosti za Vás. Súd doručuje písomnosti priamo nám a my priamo odpovedáme na súd (teda sa nemusíte o nič starať). V súdnom spore tiež bývajú súdne pojednávania - na ktorých je niekedy vyžadovaná účasť sporovej strany. Naša kancelária zastupuje klientov aj na súdnych pojednávaniach - teda právnik z našej kancelárie sa na pojednávaní zúčastňuje namiesto Vás (a teda Vaša účasť sa nevyžaduje); osobná účasť klienta na pojednávaní je zriedkavá (ak máte záujem, súdneho pojednávania sa môžete zúčastniť aj osobne).

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page