top of page

Právne riešenia pre e-shop

Prevádzkovanie e-shopu so sebou nesie vždy aj niekoľko právnych povinností - bez ich splnenia sa vystavujete veľkému riziku sankcií zo  strany kontrolných orgánov. Rokmi praxe pri poskytovaní služieb sme vytvorili jednoduchý ale veľmi komplexný systém pomoci prevádzkovateľom e-shopov .

1. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú právnym základom každého e-shopu. V rámci obchodných podmienok by mal byť upravený celý proces poskytnutia služby / dodania tovaru a mali by obsahovať tiež všetky povinné náležitosti v zmysle právnej úpravy (najmä vo vzťahu k spotrebiteľom). Ak sú obchodné podmienky vytvorené na mieru konkrétneho e-shopu, potom je zabezpečené nie len splnenie všetkých zákonných podmienok, ale aj právna ochrana samotného prevádzkovateľa e-shopu.

V prípade každého e-shopu automaticky prichádza aj k spracovaniu osobných údajov jednotlivých kupujúcich (a návštevníkov e-shopu), a teda podľa zákona je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ zabezpečil splnenie povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov (GDPR). Pre klientov spracujeme komplexné riešenie GDPR (vrátane informácií zverejňovaných na webovej stránke).

5. Právne zosúladenie web stránky

Samotné vyhotovenie web stránky a jej obsah musí byť v súlade so zákonom (v niektorých prípadoch musíte klienta upozorniť alebo informovať o konkrétnych skutočnostiach a na druhej strane zase nesmiete používať výrazy, ktoré by spotrebiteľa mohli klamať alebo zavádzať). V rámci našich služieb preto pre klientov spracúvame aj návod na to, ako sa pri úprave ich web stránky takýmto rozporom so zákonom dá vyhnúť.

Registrácia ochrannej známky je často súčasťou internetového podnikania, a to najmä podnikania e-shopov. Prostredníctvom ochrannej známky získate nielen lepšiu právnu ochranu vo vzťahu ku konkurencii (ktorá sa často snaží zneužívať dobré meno iných e-shopov), ale aj lepší obraz v očiach samotných spotrebiteľov (ktorí často vnímajú registráciu ochrannej známky podnikateľov veľmi pozitívne).

2. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je rovnako povinnou súčasťou e-shopu a preto nechýba ani v našich službách. Reklamačné konanie je zákonom upravené konanie, ktorého základné náležitosti musí povinne splniť každý e-shop - teda či už chcete alebo nie, táto povinnosť sa Vás  ako prevádzkovateľa týka.

4. Formuláre a poučenia pre spotrebiteľov

Zákon vo vzťahu k spotrebiteľom vyžaduje od prevádzkovateľa e-shopu splnenie niektorých osobitných povinností - napr. poučovacie povinnosti, prípadne umožnenie odstúpiť od zmluvy (v určitých zákonom stanovených prípadoch) - v prípade nesplnenia týchto povinností sa prevádzkovateľ vystavuje nie len riziku sankcie zo strany kontrolných orgánov, ale v niektorých prípadoch sa mu dokonca priamo zo zákona zhorší postavenie voči klientovi.

6. Súvisiace právne poradenstvo

Prevádzkovanie a predaj produktov prostredníctvom e-shopu je  podnikaním. Každý podnikateľ sa v rámci svojej činnosti stretáva s desiatkami situácií s ktorými nemá skúsenosti a potrebuje poradiť. Je to celkom bežné a preto našim klientom ponúkame možnosť poradiť sa s nami pri ich podnikateľskej činnosti - ak sa takéto poradenstvo týka právnej stránky podnikania. V skutočnosti je toto jedna z najvyužívanejších právnych služieb vôbec.

8. Predaj / kúpa e-shopu

Naši klienti sú často v situácii, kedy majú záujem kúpiť iný e-shop (napr. e-shop konkurencie) alebo svoj vlastný e-shop predať tretej osobe. Preto v rámci našich služieb poskytujeme komplexné služby aj pri predaji alebo kúpe e-shopu (najmä je potrebné pripraviť zmluvu, ktorá bude riešiť všetky dôležité skutočnosti a minimalizuje tak riziko na strane klienta).

Všetky služby je možné využiť jednotlivo (teda každú zvlášť) alebo ako balík služieb so zvýhodnenými podmienkami.

Internetové podnikanie so sebou nesie aj riziká

Podnikanie cez internet je v posledných rokoch čoraz obľúbenejším spôsobom podnikania a využíva ho čoraz viac osôb. Zároveň však úmerne pribúda aj nekvalitných e-shopov a takých prevádzkovateľov, ktorí sa snažia obohatiť na úkor spotrebiteľov. Právna úprava nezaostáva a na e-shopy a ich prevádzkovateľov kladie mnohé povinnosti, ktoré je potrebné splniť (a ktorých plnenie je zo strany štátu aj reálne kontrolované). Vytvorenie právneho zázemia pre Váš e-shop je preto nevyhnutné - čím skôr tak spravíte, tým sú riziká pre Vás menšie.

Riadnym splnením zákonných povinností pri e-shope viete predchádzať mnohým rizikám a niekedy dokonca aj znížiť celkové náklady

Podnikanie prostredníctvom e-shopu (internetové podnikanie) nie je len o zriadení internetovej stránky a zverejnení ponuky tovaru. Táto forma podnikania so sebou prináša aj zákonné povinnosti, ktoré musíte ako prevádzkovateľ e-shopu splniť. Ak si však vzťahy v rámci e-shopu nastavíte správne, potom Vám nielen že odpadne riziko prípadných sankcií zo strany kontrolných orgánov, ale dokonca sa viete vyhnúť niektorým nákladom a povinnostiam, ktoré pri zanedbaní právnej dokumentácie následne musíte znášať.

Poučenia spotrebiteľa

Vedeli ste, že priamo zo zákona vyplýva prevádzkovateľovi e-shopu informačná povinnosť vo vzťahu k spotrebiteľom? Teda prevádzkovateľ e-shopu sa nemôže rozhodnúť podľa vlastného názoru, č niektoré povinnosti bude alebo nebude dodržiavať - jednoducho mu to prikazuje právna úprava (a to dokonca pod hrozbou sankcií v prípade nesplnenia tejto povinnosti).

Odstúpenie od zmluvy

Vedeli ste, že právna úprava v niektorých prípadoch umožňuje spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu, a to aj bez udania dôvodu, v lehote 14 dní? Ako prevádzkovateľ e-shopu musíte spotrebiteľovi poskytnúť tiež všetky súvisiace informácie (o jeho možnostiach odstúpiť) a poskytnúť mu aj formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vedeli ste, že v prípade prevádzky internetového obchodu sa na Vás vzťahujú povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov (GDPR)? Napríklad musíte Vašich klientov na e-shope primerane poučiť o tom, aké majú práva v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov, ako aj informovať ich o ďalších súvislostiach týkajúcich sa spracúvania údajov.

Právne riešenia pre eshop - online

uvádzané právne riešenia pre e-shop a súvisiace služby vieme zabezpečiť aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako prebieha poskytnutie služby?

Potom ako nás kontaktujete, prejdeme si spoločne Vašu situáciu a predstavy podľa ktorých zistíme, aké služby potrebujete a máte záujem využiť. V tomto štádiu Vám zároveň vysvetlíme veci, ktoré Vám nie sú zrejmé. Spoločne nastavíme podmienky spolupráce tak, aby Vám čo najviac vyhovovali.  Následne začneme vykonávať dohodnuté úkony, t.j. najmä spracujeme potrebnú dokumentáciu a dáme Vám potrebné vysvetlenia. Priebežne sledujeme právnu úpravu týkajúcu sa prevádzky internetového podnikania a informujeme Vás o zmenách, ktoré sa Vás priamo dotýkajú spolu s návrhom riešenia.

Koľko zaplatím za túto službu?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom alebo Vám ju povieme telefonicky pri prvom kontakte a Vy sa rozhodnete či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností (v prípade zabezpečovania právnych riešení pre e-shop ide najmä o rozsah služieb - teda čo všetko bude potrebné zabezpečovať, ale dôležité sú aj konkrétne okolnosti týkajúce sa e-shopu). Výšku odmeny si viete jednoducho overiť mailom alebo telefonicky, potom ako nám opíšete stručne Vaše požiadavky.

Nemôžem použiť vzory dokumentov stiahnuté z internetu?

Túto otázku počujeme veľmi často a veľmi ťažko sa nám na ňu odpovedá. Netvrdíme, že každá vzorová dokumentácia prístupná na stiahnutie na internete je nesprávna. Je však potrebné zdôrazniť, že obsah dokumentácie a zákonných povinností nie je úplne malý a v prípade, ak nemáte s touto oblasťou skúsenosti, potom môže pôsobiť neprehľadne. Z uvedeného dôvodu je možné Vám odporučiť využiť v tomto prípade služby osoby, ktorá má potrebné znalosti a skúsenosti, ktorá Vás celým procesom prevedie a nastaví všetko vopred tak, ako je potrebné; rovnako v takom prípade budete mať s kým vec konzultovať, budete mať zmluvného partnera (dodávateľa), ktorý nesie zodpovednosť za celý proces a s ktorým môžete aj kedykoľvek v budúcnosti riešiť otázky týkajúce sa e-shopu, zmien na ňom, jeho rozširovania alebo napríklad aj predaja tretej osobe.

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page