top of page

Spotrebiteľské úverové vzťahy

Viete aké výhody má zastúpenie advokátom v prípade spotrebiteľských úverových vzťahov?

1. Odborné posúdenie zákonnosti zmluvy

Základnou súčasťou zastúpenia pri spotrebiteľských úverových vzťahoch je posúdenie zákonnosti úverovej zmluvy - ak zmluva nespĺňa všetky zákonné náležitosti, potom je možné úver napadnúť a napríklad aj žiadať od veriteľa vrátenie niektorých uhradených splátok. V prípade, ak Vás veriteľ (banka / nebankovka) žaluje, potom vďaka takému posúdeniu môže súd žalobu zamietnuť.

3. Poistenie zodpovednosti za škodu

Naša advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone našej činnosti, a to do výšky sumy 1.500.000 EUR. Teda riziká (zodpovednosť za škodu) pri našej činnosti sú kryté týmto poistením.

5. Odborná argumentácia, judikatúra

Pri každom posúdení a následne sporovom konaní vykonávame naše úkony tak, aby sme  presvedčili konajúci súd o oprávnenosti nároku nášho klienta (teda tak, aby klient bol v spore úspešný). Na to využívame a odkazujeme tiež na judikatúru - súdne rozhodnutia v podobných konaniach, ktoré sú v prospech nášho klienta (takéto rozhodnutia priebežne evidujeme a vyhľadávame ich).

7. Komplexné zastúpenie

Zastúpenie zo strany našej kancelárie je komplexné - teda vykonáme všetky potrebné úkony. Najskôr posúdime samotnú zmluvu a jej zákonnosť, následne Vám vysvetlíme aké sú možnosti a navrhneme Vám riešenia. Zastúpenie môže potom prejsť do uplatnenia Vašich nárokov na súde a zabezpečenie vyplatenia časti uhradených splátok na Váš účet.

2. Posúdenie nároku na vrátenie splátok

V mnohých prípadoch sú úverové zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo leasingu nezákonné. Zistenie nezákonnosti zmluvy však vyžaduje hlboké právne vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti.  Ak zistíme, že klient má uzatvorenú takúto zmluvu, potom uplatníme nárok klienta voči banke/ nebankovke a tento nárok vymáhame. V dôsledku toho prichádza k vyplateniu časti zaplatených splátok na účet klienta.

4.Výška odmeny regulovaná priamo Vyhláškou MS SR

Výška našej odmeny pri zastúpení klienta je priamo regulovaná (obmedzená) právnym predpisom - Vyhláškou Ministerstva Spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

6. Prísna dôvernosť informácií

Naša advokátska kancelária je priamo zo zákona viazaná povinnosťou mlčanlivosti - teda informácie o Vás ako našom klientovi alebo o akejkoľvek činnosti pre Vás - sú pre nás prísne dôverné.

8. Prehľad o riešení veci

Klienti má vždy prehľad o každom úkone, ktorý v rámci súdneho sporu vykonáme, informujeme ho priebežne o stave konania a navrhujeme vhodné riešenia.

Zastupujeme klientov v desiatkach súdnych konaní

V súdnych sporoch sme skutočne ako doma. V tejto oblasti nám len počas posledných rokov zverili dôveru stovky klientov, a to podnikateľov, ale aj občanov/ spotrebiteľov. Naše výsledky a referencie hovoria za všetko.

800 +

spokojných klientov

3.000 +

úspešných súdnych sporov

10.000.000 EUR +

vymožených nárokov

Vhodne zvolený postup a argumentácia v súdnom spore má zásadný vplyv na úspech vo veci

Pri zvolení vhodného postupu a argumentácie v súdnom konaní, vrátane použitia súdnej  judikatúry, sa pravdepodobnosť úspechu v súdnom spore môže pre klienta zásadne zvýšiť.

Premlčanie nárokov

Vedeli ste, že nároky (napr. pohľadávky) sa premlčujú v zákonom stanovených lehotách? To znamená, že ak súdne konanie nie je začaté do zákonom určeného času od vzniku nároku, potom druhá strana v súdnom konaní len na základe tohto argumentu (o premlčaní) dosiahne úspech vo veci.

Platobný rozkaz

Vedeli ste, že platobný rozkaz je forma zrýchleného konania a rozhodnutia vo veci; súdne konanie môže byť platobným rozkazom skončené v priebehu niekoľkých týždňov. Zároveň je proti platobnému rozkazu prípustná obrana - podanie odôvodneného odporu, ktorý však musí byť podaný na súde v krátkej 15 dňovej lehote.

Koncentrácia súdneho konania

Vedeli ste, že zákon určuje, do akého momentu ste povinný doručiť na súd Vaše argumenty, návrhy na dokazovanie alebo v akej lehote vykonať konkrétny úkon? Ak takúto lehotu zmeškáte, potom dôsledky môžu byť nezvratné a súdny spor môžete prehrať - bez možnosti ďalej sa brániť (a to často aj v prípadoch, kedy skutočne je právo na Vašej strane).

Zastúpenie v konaní - online

Vaše zastupovanie v súdnom spore vieme prevziať aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako zastúpenie v súdnych sporoch prebieha?

Na začiatku od vás potrebujeme informácie - či ste žalovaný (prišla Vám zo súdu žaloba alebo platobný rozkaz) alebo chcete niekoho žalovať. Potrebujeme od Vás tiež súvisiace podklady; tieto nám môžete zaslať aj e-mailom. Po doručení podkladov ich posúdime, dohodneme si podmienky spolupráce a následne už začneme vykonávať potrebné úkony (podľa toho ako sa s Vami vopred dohodneme) a vykonáme podanie na súd.

Koľko zaplatím za zastúpenie v súdnom spore?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom a Vy sa rozhodnete či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností, avšak jej veľká časť je v mnohých prípadoch tvorená podielovou odmenou, ktorú zaplatíte len v prípade úspechu v súdnom konaní.

Musím sa súdneho konania osobne účastniť?

Súdne konanie vo veľkej časti prebieha písomne - teda zasielaním písomných podaní na súd a naopak zo súdu účastníkom konania - v prípade prevzatia zastúpenia všetky písomnosti riešime za Vás, súd doručuje písomnosti priamo nám a my priamo odpovedáme na súd (teda sa nemusíte o nič starať). V súdnom spore tiež bývajú súdne pojednávania - na ktorých je niekedy vyžadovaná účasť sporovej strany. Naša kancelária zastupuje klientov aj na súdnych pojednávaniach - teda právnik z našej kancelárie sa na pojednávaní účastní namiesto Vás (a teda Vaša účasť sa nevyžaduje); osobná účasť klienta na pojednávaní je zriedkavá (ak máte záujem, súdneho pojednávania sa môžete zúčastniť aj osobne).

Pripravili sme pre Vás stručné vysvetlenie často používaných pojmov z oblasti spotrebiteľských úverových vzťahov.
Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page