top of page

Založenie obchodnej spoločnosti

Do pozície odborníkov v zakladaní spoločnosti a súvisiaceho poradenstva sa v súčasnosti pasuje množstvo internetových portálov (mnohé prevádzkujú osoby bez akéhokoľvek právneho vzdelania). Aj napriek tomu, že proces založenia spoločnosti nie je (pre znalé osoby) komplikovaný, založenie spoločnosti so sebou prináša množstvo ďalších súvisiacich povinností a možností pre ich zakladateľov.

1. Voľba vhodnej formy podnikania.

Aj posúdenie toho, či je pre Vás obchodná spoločnosť vhodným riešením, spolu s určením najvhodnejšej formy spoločnosti (s.r.o., a.s., k.s., družstvo a pod.) môže mať pre budúce podnikanie veľký význam. Často je tento krok zo strany podnikateľov podceňovaný, čo následne so sebou prináša v budúcnosti zbytočné komplikácie a ďalšie náklady.

3. Zastupovanie v súvisiacich konaniach

Vo väčšine prípadov založením spoločnosti vzťah medzi našou kanceláriou a klientom len začína. Keďže od začiatku poznáme potreby a zámer klienta, poskytujeme mu poradenstvo a zastupujeme ho aj v ďalších veciach týkajúcich sa životného cyklu spoločnosti. Samozrejme, zabezpečujeme aj zmeny v obchodných spoločnostiach, ich predaj alebo zrušenie.

5. Poistenie zodpovednosti za škodu

Naša advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone našej činnosti, a to do výšky sumy 1.500.000 EUR. Teda riziká (zodpovednosť za škodu) pri našej činnosti sú kryté týmto poistením.

7. Rýchlosť konania

Rovnako ako pri akejkoľvek inej službe, aj v prípade zakladania spoločností konáme najrýchlejšie, ako to je možné - tak, aby klient mal k dispozícii spoločnosť pripravenú na podnikanie čo možno najskôr.

2. Vysvetlenie všetkých súvislostí

Súčasťou služby zo strany našej kancelárie je aj súvisiaca konzultácia a vysvetlenie všetkých dôležitých skutočností - čo znamená byť spoločníkom, konateľom, aké sú s tým spojené povinnosti, čo treba zabezpečovať a čomu sa vyhnúť. Aké sú výhody podnikania na spoločnosť a ako ich najlepšie využiť. Vysvetlivky poskytujeme písomne (e-mailom), ale aj osobne a telefonicky.

4. Zabezpečenie komplexného riešenia

Pri tejto službe začíname komunikáciou s klientom, vysvetlením si základov, identifikáciou najlepšieho riešenia. Následne pripravíme všetky potrebné podklady a zabezpečíme zápis do registrov. Klientov zastupujeme v konaní pred všetkými úradmi (živnostenský register, obchodný register) a upozorníme ich na všetky súvisiace povinnosti. Vybavíme aj zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

6. Prísna dôvernosť informácií

Naša advokátska kancelária je priamo zo zákona viazaná povinnosťou mlčanlivosti - teda informácie o Vás, ako našom klientovi, alebo o akejkoľvek činnosti pre Vás - sú pre nás prísne dôverné.

8. Informovanie o akýchkoľvek zmenách

Pre našich klientov zabezpečujeme tiež priebežné sledovanie právnej úpravy týkajúcej sa obchodných spoločností a ich zákonných povinností a v prípade zmien o tom informujeme klientov (spolu s informáciou o tom, čo to pre nich znamená, akým spôsobom je potrebné zmeny reflektovať v dokumentácii alebo pri činnosti podnikateľa a podobne). 

Založili sme už stovky obchodných spoločností

Založenie spoločnosti je jednou z najčastejšie využívaných služieb, ktoré poskytujeme našim klientom. Vo väčšine prípadov je založenie spoločnosti len začiatkom dlhodobej spolupráce medzi klientom a našou kanceláriou. Pre klientov sa vždy snažíme zabezpečiť poskytnutie každej služby čo najkomplexnejšie - ak máme možnosť byť už pri začiatku podnikania, potom býva následná spolupráca podstatne jednoduchšia a plynulejšia.

Správnym nastavením vzťahov v rámci obchodnej spoločnosti a priebežným plnením zákonných povinností viete predchádzať mnohým podnikateľským rizikám a znížiť celkové náklady

Založenie obchodnej spoločnosti nie je len o podpise vopred pripravených vzorových dokumentov - teda aspoň by nemalo byť. Už pri zakladaní spoločností je potrebné zohľadniť okolnosti: čomu sa má spoločnosť venovať, koľko v nej bude spoločníkov a konateľov, akým spôsobom a kto bude spoločnosť zastupovať, ako sa bude kryť hospodárska strata a ako sa bude rozdeľovať zisk spoločnosti, aké máte súvisiace zákonné povinnosti s prihliadnutím na predmet Vašej činnosti a pod.  

Zákaz konkurencie

Vedeli ste, že priamo zo zákona vyplýva pre niektoré orgány spoločnosti (napríklad pre spoločníkov v s.r.o.) zákaz konkurencie? V prípade jeho porušenia, je spoločník povinný vydať získaný prospech (teda zisk z inej činnosti dosiahnutý mimo spoločnosti). Zákaz konkurencie však je možné dohodou spoločníkov upraviť inak; bez aktívneho riešenia sa však uplatní zákaz konkurencie priamo zo zákona.

Zodpovednosť konateľa

Vedeli ste, že právna úprava v niektorých prípadoch predpokladá zodpovednosť priamo konateľa spoločnosti (teda konateľ, nie spoločnosť, môže byť zodpovedný napríklad za škodu spôsobenú pri podnikateľskej činnosti). Preto je vhodné nastaviť podnikanie a činnosť spoločnosti tak, aby sa takáto zodpovednosť uplatniť nedala a aby bol konateľ spoločnosti chránený pred rizikami voči veriteľom spoločnosti.

Dohody spoločníkov

Vedeli ste, že v prípade viacosobovej spoločnosti (min. dvaja spoločníci) je možné dohodnúť si konkrétne práva a povinnosti spoločníkov už pri založení? Teda vopred je možné dohodnúť, ako bude spoločnosť podnikať, ako sa budú dopĺňať finančné prostriedky, ako sa bude deliť zisk, kto môže odvolávať alebo voliť konateľov, kto bude zabezpečovať plnenie konkrétnych povinností za spoločnosť, kedy a ako je možné predať obchodný podiel v spoločnosti a pod.

Založenie spoločnosti - online

založenie obchodnej spoločnosti a všetky súvisiace služby vieme zabezpečiť aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako prebieha služba Založenie spoločnosti?

Potom ako nás kontaktujete a dohodneme si podmienky spolupráce, pustíme sa do práce. Na začiatku si s Vami prejdeme Vaše predstavy a požiadavky - čo konkrétne chcete vykonávať a vysvetlíme si veci, ktoré Vám nie sú zrejmé. Spoločne určíme vhodnú formu podnikania a nastavíme podmienky v rámci spoločnosti tak, aby Vám čo najviac vyhovovali.  Následne spracujeme dokumentáciu a po jej podpise zabezpečíme registráciu na príslušných úradoch (živnostenský register, obchodný register). Priebežne sledujeme právnu úpravu týkajúcu sa obchodných spoločností a informujeme Vás o zmenách, ktoré sa Vás priamo dotýkajú spolu s návrhom riešenia.

Koľko zaplatím za založenie spoločnosti?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom alebo Vám ju povieme telefonicky pri prvom kontakte a Vy sa rozhodnete či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to, čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností (v prípade založenia obchodných spoločností zohráva úlohu najmä zvolená forma spoločnosti, konkrétne podnikateľské činnosti, záujem riešiť špecifiká podľa požiadavky klienta a pod.). Zo skúseností je však potrebné dodať, že naše ceny sú zhruba na úrovni trhového priemeru (avšak pri poskytnutí často podstatne širšieho rozsahu služby pre samotného klienta). 

Nemôžem použiť vzory dokumentov stiahnuté z internetu?

Túto otázku počujeme veľmi často a veľmi ťažko sa nám na ňu odpovedá. Netvrdíme, že každá vzorová dokumentácia prístupná na stiahnutie na internete je nesprávna a že sa Vám na základe nej nepodarí založiť spoločnosť. Je však potrebné zdôrazniť, že samotné založenie spoločnosti je len nevyhnutnou prípravou na následné podnikanie. Ak už pri založení spoločnosti nezohľadníte budúce podnikanie a jeho osobitosti (a Vaše konkrétne požiadavky a predstavy pri podnikaní), potom môžu v budúcnosti vzniknúť rôzne problémy a nepríjemnosti. Z uvedeného dôvodu je možné Vám odporučiť využiť v tomto prípade služby osoby, ktorá má potrebné znalosti a skúsenosti, ktorá Vás celým procesom prevedie a nastaví všetko vopred tak, ako je potrebné; rovnako v takom prípade budete mať s kým vec konzultovať, budete mať zmluvného partnera (dodávateľa), ktorý nesie zodpovednosť za celý proces a s ktorým môžete aj kedykoľvek v budúcnosti riešiť otázky týkajúce sa spoločnosti, zmien v spoločnosti, jej predaja alebo napríklad aj zrušenia spoločnosti.

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page