top of page

Neznámy / nezistený vlastník

Problematika neznámych a nezistených vlastníkov na Slovensku sa týka desiatok tisícok ľudí - väčšina z nich o tom ani nevie.

Kto je Nezistený vlastník ?

Za nezisteného vlastníka sa označuje osoba o ktorej nie sú v katastri nehnuteľností evidované žiadne údaje - teda ani údaj o mene a priezvisku (ako tomu je v prípade neznámeho vlastníka). Z tohto dôvodu žiadna osoba nevie s nehnuteľnosťami žiadnym spôsobom nakladať (až do času, kým sa neodstránia nedostatky v evidencii katastra nehnuteľností).

Kto je Neznámy vlastník ?

Za neznámeho vlastníka sa označuje osoba o ktorej sú v katastri nehnuteľností evidované minimálne meno a priezvisko, pričom chýbajú niektoré z ďalších údajov, ako bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo. Z tohto dôvodu takéhoto vlastníka nie je možné jednoznačne identifikovať (rovnaké meno a priezvisko môže mať viac osôb) a z rovnakého dôvodu takýto neznámy vlastník nevie s nehnuteľnosťami žiadnym spôsobom nakladať (až do času, kým sa neodstránia nedostatky v evidencii katastra nehnuteľností).

Z akého dôvodu je vo vlastníctve k nehnuteľnostiam taký zmätok ?

Uvedený zmätok vo vlastníctve k nehnuteľnostiam a teda aj existencia nezistených a neznámych vlastníkov vznikla z dôvodu nedostatočnej (nesprávnej) evidencie vlastníkov zo strany štátnych orgánov.  V súčastnosti neznámych a nezistených vlastníkov (až do času ich "zistenia") zastupujú dve štátom zriadené organizácie: Slovenský pozemkový fond a Lesy Slovenskej republiky.

Prečo sú neznámi vlastníci vlastne problém ? A pre koho ?

Problém je to najmä pre samotných (nezistených / neznámych) vlastníkov a ich dedičov - keďže so svojím vlastníctvom nevedia nijako nakladať (teda napríklad ho predať alebo užívať) a v prípade smrti neznámeho/ nezisteného vlastníka jeho dedičia takéto nehnuteľnosti ani nezdedia. Vo väčšine prípadov navyše neznámi/ nezistení vlastníci alebo ich dedičia nemajú ani len tušenie, že sú vlastníkmi takýchto nehnuteľností.

Je neznáme vlastníctvo na Slovensku bežné ? Koľkých osôb sa to týka ?

Tento zmätok vo vlastníctve k nehnuteľnostiam sa týka obrovského počtu občanov a nehnuteľností na Slovensku - teda, žiaľ, je to celkom bežné. Presný aktuálny počet pravdepodobne nie je známy, avšak podľa posledných odhadov sa to týka takmer 5miliónov záznamov vlastníctva, čo predstavuje takmer pätinu všetkých záznamov (vo vzťahu ku všetkým nehnuteľnostiam) na území SR.

Služby pre neznámych /nezistených vlastníkov

1. Preverenie Vášho vlastníctva alebo vlastníctva Vašich predkov

Na základe Vašej požiadavky preveríme, či nie ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako neznámi vlastníci - teda nájdeme Vaše "stratené" nehnuteľnosti. Ak Vás alebo Vášho predka (rodičov / starých rodičov) identifikujeme ako neznámeho vlastníka, potom zároveň zabezpečíme aj to, aby sa vlastnícke právo k takejto nehnuteľnosti (nehnuteľnostiam) zapísali so všetkými potrebnými náležitosťami, tak, aby ste mohli nehnuteľnosť užívať alebo ju napríklad predať.

Kedy službu využiť:

- chcete si preveriť, či Vy, alebo Vaše blízke osoby nie sú evidované ako neznámi vlastníci

- domnievate sa, že ste Vy alebo Vaše blízke osoby neznámym vlastníkom a máte záujem na riadnom zápise Vášho vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

2. Vysporiadanie nehnuteľnosti po zosnulých osobách

Z dôvodu, že nezrovnalosti v evidencii vlastníkov nehnuteľností na Slovensku vznikali najmä pri zápisoch nehnuteľností v období počínajúc rokom 1945 (teda viac ako 60 rokov do minulosti), sú, žiaľ, dnes už mnohí neznámi vlastníci zosnulé osoby. Ani takýto majetok zosnulých osôb však nie je stratený, naopak na takéto nehnuteľnosti majú právny nárok dedičia po zosnulých (neznámych) vlastníkoch. Na to, aby nehnuteľností vo vlastníctve zosnulých (neznámych) vlastníkov bolo možné previesť a zapísať na dedičov, je potrebné absolvovať najmä identifikáciu neznámeho vlastníka (t.j. overiť, či skutočne ide o rovnakú zosnulú osobu, ktorá je ako neznámy vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva) a následne aj zabezpečiť prededenie takéhoto majetku na dedičov zosnulej osoby.

 

Kedy službu využiť:

- viete že Vaši predkovia vlastnili nehnuteľnosti, ktoré chcete dodatočne vyporiadať (pretože neboli predmetom dedenia)

 - chcete si overiť, či Vaši predkovia nevlastnili iné nehnuteľnosti ako nehnuteľnosti zistené v dedičskom konaní

3. Identifikácia neznámych (nezistených) vlastníkov

Keď hovoríme o neznámom vlastníkovi, neznamená to,  že takáto osoba neexistuje. Aj takýto neznámy vlastník je rovnakou osobou, ako všetci ostatní “zistení“ vlastníci. Rozdielom je, že vo vzťahu k takejto neznámej (nezistenej) osobe, nie sú na príslušnom liste vlastníctva (teda v katastri nehnuteľností) evidované všetky potrebné údaje, aby sa dala osoba nezisteného vlastníka jednoznačne identifikovať (napríklad chýba bydlisko alebo dátum narodenia).

Tieto chýbajúce údaje je však možné dodatočne zistiť, informovať o tom príslušné úrady a vlastníctvo k nehnuteľnosti “vrátiť oficiálne tomu, komu patrí“ (teda priamo neznámemu vlastníkovi a/alebo jeho dedičom).

 

Kedy službu využiť:

- máte záujem o odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá je evidovaná na neznámeho / nezisteného vlastníka

 

- domnievate sa, že určitý nezistený vlastník ste Vy alebo ide o Vašu blízku osobu

4. Preverenie nárokov voči štátu alebo iným osobám

Ak o niektorú z nehnuteľností evidovaných na neznámeho vlastníka prejaví záujem tretia osoba, môže sa stať, že takéto nehnuteľnosti sú odpredané. Pri prevode takýchto nehnuteľností zastupuje neznámeho (nezisteného) vlastníka štátom zriadená organizácia, ktorá následne aj spravuje finančné prostriedky získané predajom nehnuteľnosti. Teda v prípade, ak takýto predaj nastal aj vo vzťahu k Vašej nehnuteľnosti a/alebo nehnuteľnosti Vašich predkov, potom je možné uplatniť si nárok na vyplatenie kúpnej ceny za takýto prevod (teda v takomto prípade je neznámemu vlastníkovi alebo jeho dedičom vyplatená predajom získaná kúpna cena za nehnuteľnosti).

Kedy službu využiť:

- viete, že ste Vy, Vaše blízke osoby alebo predkovia vlastnili nehnuteľnosti, ktoré boli odpredané tretej osobe, avšak ste nedostali vyplatenú žiadnu finančnú náhradu

- chcete si overiť, či Vy alebo Vaši predkovia nemáte nevyplatené nároky za predaj nehnuteľností

Ako preveriť, či ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako nezistení/ neznámi vlastníci

Preverenie vlastníctva môžeme pre Vás vykonať my,

a to bezodplatne.

Preverenie vlastníctva si viete vykonať aj samy - ukážeme Vám ako na to.

Čo všetko pre Vás zabezpečíme ?

Celý proces identifikácie nehnuteľností a neznámych vlastníkov nie je práve jednoduchý, avšak pre klientov poskytujeme služby vždy tak, aby s týmto procesom nemali žiadne starosti - všetko potrebné zabezpečí naša advokátska kancelária.

  • identifikácia neznámeho (nezisteného) vlastníka

  • identifikácia všetkých nehnuteľností, ktoré sú (môžu byť) vo vlastníctve rovnakého neznámeho (nezisteného vlastníka)

  • identifikácia nehnuteľností na území SR, ktoré boli vo vlastníctve zosnulých osôb

  • vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – t.j. zápis klienta do katastra nehnuteľností na príslušné listy vlastníctva

  • vysporiadanie vlastníckych práv po zosnulej osobe – t.j. zápis dedičov do katastra nehnuteľností na príslušné listy vlastníctva

  • identifikácia nevyplatených nárokov, ktoré má klient, jeho blízke osoby alebo predkovia voči štátom zriadeným osobám za odpredaj nehnuteľností a zabezpečenie vyplatenia takýchto nárokov

  • zastupovanie pred úradmi verejnej správy

  • poradenstvo počas celého procesu

Zastúpenie klienta - online

Vaše zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa nezistených /neznámych vlastníkov vieme prevziať aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako zastúpenie v takýchto veciach prebieha?

Na začiatku od Vás potrebujeme aspoň základné informácie, ktoré si vyžiadame a tieto nám môžete zaslať napríklad aj e-mailom. Všetky vstupné informácie posúdime, vykonáme predbežný prieskum, dohodneme si podmienky spolupráce a následne už začneme vykonávať potrebné úkony (podľa toho ako sa s Vami vopred dohodneme). Účelom celého procesu má byť najmä to, aby ste boli zapísaní riadne do katastra nehnuteľností ako vlastník nehnuteľnosti alebo, aby Vám bola vyplatená kúpna cena v prípade, že Vaše nehnuteľnosti boli v minulosti prevedené na tretie osoby.

Koľko zaplatím za zastúpenie?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom a Vy sa rozhodnete, či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to, čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností, avšak jej zásadná časť (niekedy celá výška odmeny) je tvorená podielovou odmenou, ktorú zaplatíte len v prípade úspechu vo veci - teda len v prípade, ak pre Vás zabezpečíme vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam alebo vyplatenie kúpnej ceny.

Ako zistím, či sa nezistené/ neznáme vlastníctvo týka aj mňa?

To, či sa Vás nezistené /neznáme vlastníctvo týka, si overíte pomocou našej advokátskej kancelárie - je to súčasťou našich služieb a celý proces sa tým vlastne začína. Dôležitým faktom je, že sa Vás toto vlastníctvo nehnuteľnosti môže dotýkať aj tak, že Vaši predkovia (najmä rodičia alebo starí rodičia) boli neznámymi /nezistenými vlastníkmi. V takom prípade je možné nehnuteľnosti aj dodatočne (bez časového obmedzenia) "predediť", a teda docieliť, aby ste tieto nehnuteľnosť zdedili po Vašich predkoch (rovnako ako iný majetok, ktorý bol v čase smrti predmetom dedenia) a boli ste zapísaní do katastra nehnuteľností.

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page