top of page

Registrácia ochrannej známky

Prostredníctvom ochrannej známky môžete zvýšiť povedomie o Vašej značke, ale najmä zabezpečiť si právnu ochranu označenia/ značky, ktoré bude registrované. Registráciu ochranných známok pre klientov zabezpečujeme už viac ako 15 rokov.

1. Posúdenie zápisnej spôsobilosti

Nie každá značka alebo každé označenie je spôsobilé na zápis - preto je dôležité, aby ste ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky a zaplatením poplatku posúdili, či prihlasované označenie je spôsobilé na zápis; zápis je možné dosiahnuť často aj len jednoduchou úpravou označenia alebo zoznamu tovarov a služieb pre ktoré sa má označenie zapísať. Teda vhodnou prípravou docielite aj jednoduchšiu a rýchlejšiu registráciu ochrannej známky.

3. Zastupovanie v súvisiacich konaniach

Potom ako zabezpečíme zápis ochrannej známky do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR, pre klienta, poskytujeme poradenstvo a zastupujeme ho aj v ďalším veciach týkajúcich sa ochrannej známky. Od prípravy licenčných zmlúv na používanie známky až po riešenie neoprávneného používania ochrannej známky (alebo podobných označení) zo strany tretích osôb/ konkurencie.

5. Poistenie zodpovednosti za škodu

Naša advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone našej činnosti, a to do výšky sumy 1.500.000 EUR. Teda riziká (zodpovednosť za škodu) pri našej činnosti sú kryté týmto poistením.

7. Rýchlosť konania

Rovnako ako pri akejkoľvek inej službe, aj v prípade registrácie ochrannej známky konáme najrýchlejšie ako to je možné - tak, aby celý registračný proces a zápis ochrannej známky do registra prebehli čo možno najskôr.

2. Vysvetlenie všetkých súvislostí

Súčasťou služby zo strany našej kancelárie je aj súvisiaca konzultácia a vysvetlenie všetkých dôležitých skutočností - čo znamená registrácia ochrannej známky, čo z toho pre Vás vyplýva, aké sú s tým spojené povinnosti, ako je možné známku používať alebo ako je možné udeliť iným (spolupracujúcim) osobám možnosť používať známku. Vysvetlivky poskytujeme písomne (e-mailom), ale aj osobne a telefonicky.

4. Zabezpečenie komplexného riešenia

Pri tejto službe začíname komunikáciou s klientom, vysvetlením si základov, identifikáciou najlepšieho riešenia (napríklad výber vhodných tovarov a služieb, pre ktoré má byť známka registrovaná, výber formy ochrannej známky, územného rozsahu platnosti a pod.). Následne pripravíme všetky potrebné podklady a zabezpečíme zápis do registra. Ak v registračnom konaní nastanú akékoľvek problémy (napríklad budú podané námietky proti zápisu), v takom prípade Vás zastúpime Vás aj v rámci tohto konania.

6. Prísna dôvernosť informácií

Naša advokátska kancelária je priamo zo zákona viazaná povinnosťou mlčanlivosti - teda informácie o Vás, ako našom klientovi, alebo o akejkoľvek činnosti pre Vás - sú pre nás prísne dôverné.

8. Informovanie o akýchkoľvek zmenách

Pre našich klientov zabezpečujeme tiež priebežné sledovanie právnej úpravy týkajúcej sa ochranných známok a ich zákonných povinností a v prípade zmien o tom informujeme klientov (spolu s informáciou o tom, čo to pre nich znamená, akým spôsobom je potrebné zmeny reflektovať pri činnosti podnikateľa a podobne). 

Registrácii ochranných známok sa venujeme

už viac ako 15 rokov

Ochranné známky sú pomerne často využívaným prostriedkom zvýšenia právnej ochrany označení, akými sú najmä obchodné meno, logo, názov produktu alebo služby a pod. Pre našich klientov preto zabezpečujeme registráciu ochranných známok a celkové nastavenie režimu právnej ochrany ním používaných označení tak, aby čo najviac minimalizovali všetky riziká (a to aj vo vzťahu ku konkurencii).

Výber vhodných tovarov a služieb spolu s výberom druhu ochrannej známky sú kľúčové

Registrácia ochrannej známky nie je len o vyplnení prihlášky - teda aspoň by nemala byť. Už pred podaním prihlášky na registráciu je potrebné zohľadniť okolnosti - čo má ochranná známka chrániť (aké tovary/ služby, akú činnosť), akým spôsobom a kto bude ochrannú známku používať a na akom území (či pôjde len o územie SR alebo aj zahraničie) a pod. Prihláška by mala následne všetky tieto okolnosti zohľadňovať, aby sa dosiahla registrácia v súlade s potrebami klienta. 

Rôzne druhy ochranných známok

Vedeli ste, že pri registrácii ochrannej známky je potrebné si vhodne zvoliť druh ochrannej známky? Druhmi sú napríklad: slovné, obrazové, priestorové, zvukové, multimediálne a ďalšie známky. Druh ochrannej známky vyjadruje najmä vzťah ochrany k určitému spôsobu použitia registrovaného označenia (druh by mal byť vyberaný najmä podľa plánovaného spôsobu použitia registrovaného označenia).

Územie ochrany

Vedeli ste, že ochranné známky sa registrujú s účinnosťou pre určité geografické územie? Teda ochrannú známku je možné registrovať napríklad len pre územie SR, prípadne pre územie viacerých štátov, ako medzinárodnú ochrannú známku, alebo pre územie štátov Európskej únie, ako európsku ochrannú známku. Správne určenie územia platnosti je pritom jednou zo zásadných skutočností pri zabezpečení  právnej ochrany.

Zákaz používania ochrannej známky

Vedeli ste, že v prípade, ak bude iná osoba používať Vašu ochrannú známku, máte priamo zo zákona možnosť jej takéto užívanie zakázať a dokonca požadovať odstránenie následkov a náhradu spôsobenej škody (vrátane požadovanie vydania ušlého zisku)? Registráciou ochrannej známky viete zásadne zvýšiť ochranu označení, ktoré používate pri svojom podnikaní a v prípade nezákonných zásahov sa efektívne brániť.

Registrácia ochrannej známky - online

registráciu ochrannej známky a všetky súvisiace služby vieme zabezpečiť aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako prebieha služba registrácie ochrannej známky?

Potom ako nás kontaktujete a dohodneme si podmienky spolupráce, pustíme sa do práce. Na začiatku si s Vami prejdeme Vaše predstavy a požiadavky - aké konkrétne označenie chcete registrovať a vysvetlíme si veci, ktoré Vám nie sú zrejmé. Spoločne určíme vhodnú formu ochrannej známky (jej druh, vyhotovenie, územie, farebnosť a pod.) tak, aby Vám čo najviac vyhovovali (podľa posúdenia Vám odporučíme najvhodnejšie riešenie). Následne spracujeme prihlášku a zabezpečíme registráciu na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Zastupujeme Vás tiež v rámci celého konania o zápise ochrannej známky pred úradom.

Koľko zaplatím za registráciu ochrannej známky?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom alebo Vám ju povieme telefonicky pri prvom kontakte a Vy sa rozhodnete či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to, čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností (v prípade ochranných známok ide najmä o geografické územie, na ktorom má byť známka registrovaná, ale aj rozsah tovarov a služieb a pod.). Zo skúseností je však potrebné dodať, že naše ceny sú na úrovni trhového priemeru (avšak pri poskytnutí často podstatne širšieho rozsahu služby pre samotného klienta). 

Nemôžem si ochrannú známku prihlásiť sám?

Túto otázku počujeme veľmi často a veľmi ťažko sa nám na ňu odpovedá. Netvrdíme, že ochrannú známku si nedokážete registrovať aj sami. Dôležité je však poukázať na dôležitosť spôsobu zápisu - nie akákoľvek registrácia totiž následne zároveň zabezpečí požadovaný účinok, a to ochranu registrovaného označenia vo vzťahu k Vášmu podniku.  Z uvedeného dôvodu je možné Vám odporučiť využiť v tomto prípade služby osoby, ktorá má potrebné znalosti a skúsenosti, ktorá Vás celým procesom prevedie a nastaví všetko vopred tak, ako je potrebné. Rovnako v takom prípade budete mať s kým vec konzultovať, budete mať zmluvného partnera (dodávateľa), ktorý nesie zodpovednosť za celý proces a s ktorým môžete aj kedykoľvek v budúcnosti riešiť otázky týkajúce sa ochrannej známky, prípadne jej predaja alebo umožnenia jej užívania, ako aj zabezpečenia toho, aby ochrannú známku nepoužívali osoby, ktorým ste to výslovne nepovolili (a v prípade porušenia tejto povinnosti Vás zastúpi pri vymáhaní nárokov voči porušovateľom Vašich práv k ochrannej známke).

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page