top of page

Vymáhanie pohľadávok advokátom

Viete, aké sú výhody vymáhania pohľadávok s pomocou našej advokátskej kancelárie?

1. Odborné posúdenie vymožiteľnosti

Súčasťou každého vymáhania pohľadávok je aj odborné posúdenie oprávnenosti pohľadávky, identifikácia prípadných nedostatkov (a ich náprava), posúdenie bonity dlžníka a existencie iných záväzkov dlžníka, exekúcií a podobne, posúdenie premlčania, zabezpečenia pohľadávky a pod.

3. Poistenie zodpovednosti za škodu

Naša advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone našej činnosti, a to do výšky sumy 1.500.000 EUR. Teda riziká (zodpovednosť za škodu) pri našej činnosti sú kryté týmto poistením.

5. Zaistenie majetku dlžníka

Pri každom vymáhaní pohľadávky kladieme dôraz na čo najskoršie zabezpečenie majetku dlžníka (obmedzenie možnosti dlžníka ďalej nakladať s majetkom, a to najmä prostredníctvom predbežných / zabezpečovacích opatrení).

7. Rýchlosť konania

Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme vždy čo najrýchlejšie tak, aby sa veriteľ čo najskôr dostal k svojim peniazom. V konaniach na súdoch, ktoré trvajú pridlho, pravidelne zasielame urgencie na urýchlenie riešenia veci.

2. Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie

Vymáhanie pohľadávky zabezpečujeme tak mimosúdnou cestou, ako aj vymáhaním na súde a prostredníctvom exekútora. Teda celý proces vymáhania pohľadávky vykonáva jedna spoločnosť - naša kancelária.

4.Výška odmeny regulovaná priamo Vyhláškou MS SR

Výška našej odmeny za vymáhanie pohľadávok je priamo regulovaná (obmedzená) právnym predpisom - Vyhláškou Ministerstva Spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

6. Prísna dôvernosť informácií

Naša advokátska kancelária je priamo zo zákona viazaná povinnosťou mlčanlivosti - teda informácie o Vás, ako našom klientovi, alebo o akejkoľvek činnosti pre Vás - sú pre nás prísne dôverné.

8. Prehľad o riešení veci

Klient má vždy prehľad o každom úkone, ktorý pri vymáhaní jeho pohľadávky vykonáme, informujeme ho priebežne o stave konania a navrhujeme vhodné riešenia. Zároveň pravidelne preverujeme aj stav dlžníka a zmeny na jeho strane.

Pohľadávky vymáhame pre stovky klientov

Vo vymáhaní pohľadávok sme skutočne ako doma. V tejto oblasti nám zverili dôveru desiatky obchodných spoločností, podnikateľov, ale aj občanov/ spotrebiteľov. Naše výsledky a referencie hovoria za všetko.

800 +

spokojných klientov

3.000 +

úspešných súdnych sporov

10.000.000 EUR +

vymožených nárokov

Vhodne zvolený postup pri vymáhaní peňazí od dlžníka

má zásadný vplyv na úspech vo veci

Vymáhanie pohľadávok skutočne nie je len o zaslaní výzvy dlžníkovi na zaplatenie. Teda aspoň by nemalo byť.

Pri zvolení vhodného postupu sa vymožiteľnosť pohľadávok zásadne zvyšuje - teda je vymožených viac pohľadávok a v kratšom čase.

Zodpovednosť konateľa

Vedeli ste, že v zákonom stanovených prípadoch je možné preniesť zodpovednosť za pohľadávku obchodnej spoločnosti priamo na konateľa spoločnosti (a to vo forme zodpovednosti konateľa za škodu spôsobenú veriteľovi)?

Zákaz nakladania s majetkom dlžníka

Vedeli ste, že pri správnom využití právnej úpravy je možné docieliť, aby dlžník nemohol nakladať s majetkom - teda dlžníkovi sa znemožní  napríklad aj vykonať prevod majetku (nehnuteľností, áut, ale aj finančných prostriedkov) na tretie osoby?

Uspokojenie z prevedeného majetku

Vedeli ste, že na uspokojenie pohľadávky je možné v zákonom stanovených prípadoch použiť aj majetok dlžníka, ktorý previedol v posledných troch rokoch na tretie osoby (teda veriteľ sa môže uspokojiť aj z majetku, ktorého už dlžník nie je vlastníkom)?

Vymáhanie pohľadávok - online

​vymáhanie pohľadávok od dlžníkov pre Vás vieme zabezpečiť aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako vymáhanie peňazí prebieha?

Celý proces vymáhania pohľadávok je pomerne jednoduchý. Od vás potrebujeme len podklady k Vašej pohľadávke (t. j. najmä faktúry alebo iné, podľa situácie); tieto nám môžete zaslať aj e-mailom. Po doručení podkladov tieto posúdime, dohodneme si podmienky spolupráce a následne už začneme vykonávať potrebné úkony - v priebehu niekoľkých dní Váš dlžník dostane predžalobnú výzvu alebo (ak sa tak s Vami dohodneme) podáme žalobu na súd.

Koľko zaplatím za vymáhanie pohľadávky?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom a Vy sa rozhodnete, či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to, čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností, avšak jej zásadná časť je vždy tvorená podielovou odmenou, ktorú zaplatíte len v prípade, ak príde k vymoženiu pohľadávky (podielová odmena je vždy niekoľko percent z vymoženej sumy pohľadávky).

Ako dlho trvá celý proces vymáhania?

Každý proces je osobitný, preto ani odpoveď nie je rovnaká pre všetky prípady. Zo skúseností je väčšina vymáhaných pohľadávok uhradená (po prevzatí zastúpenia našou advokátskou kanceláriou a vykonaním úvodných úkonov, vrátane výzvy dlžníkovi) v priebehu niekoľkých dní až týždňov. V niektorých prípadoch sa však stáva, že je potrebné pohľadávku uplatniť na súde a/alebo aj prostredníctvom exekútora - v takom prípade celý proces môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page