top of page

 

GDPR - ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

 

 

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Advokátska kancelária Sidor a partneri, s. r. o., so sídlom Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 52 635 970, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 45266/T (ďalej len „advokátska kancelária“ alebo aj ako „naša kancelária“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu kanceláriu je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

 • identifikačné a kontaktné údaje advokátskej kancelárie

(časť 1. tohto dokumentu),

 • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

(časť 2. tohto dokumentu),

 

 • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

(časť 3. tohto dokumentu);

 

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

 

 • návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu)

 • klient resp. záujemca o naše služby, (časť 4.2. tohto dokumentu)

 • uchádzač o zamestnanie, (časť 4.3. tohto dokumentu)

 • dodávateľ (resp. obchodný partner)(časť 4.4. tohto dokumentu)

 • iná fyzická osoba (ktorá nie je klientom)(časť 4.5. tohto dokumentu)

 

Týmto Vás zároveň chceme v mene advokátskej kancelárie požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša kancelária bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

 

1.     Identifikačné a kontaktné údaje advokátskej kancelárie

Identifikačné a kontaktné údaje advokátskej kancelárie sú:

 

meno advokáta:                         Sidor a partneri, s. r. o. 

sídlo:                                            Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec

IČO:                                              52 635 970

zapísaný:                                     v obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 45266/T

 

korešpondenčná adresa:          Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec

email:                                           info@vsadvokat.sk

tel.č.:                                             0915 796 261

Advokátska kancelária nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša kancelária v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

2.     Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša kancelária spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné. V súlade s § 18 ods. 8 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov [ďalej ako „Zákon o advokácii“] nemá advokátska kancelária povinnosť umožniť Vám prístup k Vašim osobným údajom a/alebo informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. V súlade s § 18 ods. 8 Zákona o advokácii nemá advokátska kancelária povinnosť umožniť Vám preniesť Vaše osobné údaje, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovať mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii.

 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3.     Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4.     Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Sidor osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1.      Návštevník webovej stránky advokátskej kancelárie

 

Advokátska kancelária je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese www.vsadvokat.sk (ďalej aj ako “webová stránka”).

 

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej kancelárie), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane našej webovej stránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:

 • 4.1.1.    Účel spracovávania osobných údajov

Naša kancelária môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,

pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke našej kancelárie za účelom spätného kontaktu našou kancelária z dôvodu záujmu o služby našej kancelárie sa na Vás vzťahuje časť 4.2 tohto dokumentu s názvom  „Klient resp. záujemca o produkt“ namiesto tejto časti 4.1.

4.1.2.    Právny základ

Ak pri zaznamenávaní dokáže naša kancelária identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda našej kancelárie, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamej reklamy, a (ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, pričom v súvislosti so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov, naša kancelária prehlasuje, že z povahy produktov poskytovaných našou kanceláriou vyplýva, že nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa našej kancelárie netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov (podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov).

4.1.3.    Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša kancelária spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, emailová adresa (v prípade záujmu o zasielanie tzv. newsletters) a

 • v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže naša kancelária identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies:  Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:

 • súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; a

 • súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme Vám môcť poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Analytické/výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).  

Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo na manažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajú priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré ste webovú stránku navštívili).

4.1.4.    Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša kancelária, a to v elektronickej forme.

Určité činnosti pre našu kanceláriu uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé spoločnosti poskytujúce našej kancelárii IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej kancelárie.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

4.1.5.    Prenos osobných údajov

Naša kancelária môže niektoré osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša kancelária si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.1.6.    Doba spracúvania osobných údajov

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané za účelom zasielania marketingových materiálov na základe žiadosti dotknutej osoby a po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).

4.2.      Klient (resp. záujemca o služby)

Službami advokátskej kancelárie sa rozumejú právne služby spočívajúce najmä v zastupovaní fyzických a právnických osôb v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, zastupovanie v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

4.2.1.    Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu o poskytovaní služieb s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je teda výkon advokácie a emailová a/alebo telefonická komunikácia, ak ste našu kanceláriu oslovili prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke.

Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej kancelárii sám klient resp. záujemca o služby, a to dobrovoľne prípadne ich naša kancelária získava z verejne prístupných zdrojov.

4.2.2.    Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 • Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre výkon advokácie / plnenie zmluvy o poskytnutí služieb, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím takejto zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).

 • V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu činnosti našej kancelárie, aby sme Vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme alebo, aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý zastupujete (právnym základom je teda oprávnený záujem našej kancelárie).

 • Na naplnenie účelu spracúvania osobných údajov – výkonu advokácie je naša kancelária podľa § 18 ods. 6 a 7 Zákona o advokácii oprávnená spracúvať osobné údaje klientov a iných fyzických osôb, ako aj bez Vášho súhlasu získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov; rovnako môžeme mať zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom. Právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon.

4.2.3.    Rozsah spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária spracúva najmä „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul

 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

 • dátum narodenia, rodné číslo (ak sú potrebné za účelom jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie klienta / alebo v súvislosti s poskytovaním právnych služieb)

 • informácie o majetkových pomeroch (ak sú potrebné v súvislosti s poskytovaním právnych služieb)

 • IČO, DIČ, IČ DPH

 • číslo telefónu, e-mail

 • čísla účtov

 • iné skutkové a/alebo právne okolnosti (ktoré môžu byť považované za osobné údaje)

4.2.4.    Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša kancelária, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady, ostatní účastníci súdnych a iných konaní a pod.

Určité činnosti pre našu kanceláriu uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb advokátskej kancelárie.

4.2.5.    Prenos osobných údajov

Advokátska kancelária môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša kancelária si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6.    Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša kancelária tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu, na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša kancelária uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, uchováva naša kancelária Vaše osobné údaje po dobu piatich rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) po dobu piatich rokov odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.3.      Uchádzač o zamestnanie

4.3.1.    Účel spracovávania osobných údajov

Advokátska kancelária bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

 • Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša kancelária spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.

 • Dodržiavanie zákona. Možno bude naša kancelária musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej kancelárii sám záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša kancelária získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

4.3.2.    Právny základ

Naša kancelária spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej kancelárie. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej kancelárie osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov). Niektoré osobné údaje nám môžete poskytovať aj na základe súhlasu, právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.

4.3.3.    Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej kancelárii, získavame od Vás najmä nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.

 • Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.

 • Motivačný list.: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.

 • Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našej kancelárii, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.

 •  môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

4.3.4.    Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša kancelária, a to v písomnej a elektronickej forme.  Naša kancelária môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.

 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.

Určité činnosti pre našu kanceláriu uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej kancelárie.

4.3.5.    Prenos osobných údajov

Advokátska kancelária môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša kancelária si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6.    Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku, v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie Vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

4.4.      Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.4.1.    Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov našej kancelárii alebo osoby spolupracujúcej s našou kanceláriou, bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľov a správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a našou kanceláriou, (ii) výkonu činnosti našej kancelárie ako aj (iii) na ochranu majetku advokátskej kancelárie JUDr. Vladimír Sidor a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej kancelárii sám dodávateľ dobrovoľne prípadne ich naša kancelária získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).

4.4.2.    Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi našou kanceláriou a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky) a

 • v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej kancelárie na riadny výkon jej činnosti.

 

4.4.3.    Rozsah spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul

 • IČO, DIČ, IČ DPH

 • Miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)

 • číslo telefónu, e-mail

 • čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

4.4.4.    Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša kancelária, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre našu kanceláriu uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej kancelárie.

4.4.5.    Prenos osobných údajov

Advokátska kancelária môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša kancelária si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.4.6.    Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude advokátska kancelária spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša kancelária uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, uchováva naša kancelária Vaše osobné údaje po dobu piatich rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) po dobu piatich rokov odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.5.      Iná fyzická osoba (ktorá nie je klientom našej kancelárie)

Inou fyzickou osobou sa pre účely tohto bodu 4.5. ma na mysli najmä osoba, ktorá je vo vzťahu ku klientovi našej kancelárie: jeho zamestnancom, dodávateľom, veriteľom, dlžníkom, druhou stranou resp. iným účastníkom zmluvy, pri mimosúdnych rokovaniach, v súdnom a/alebo rozhodcovskom konaní, vrátane fyzických osôb, ktoré takúto osobu zastupujú.

4.5.1.    Účel spracovávania osobných údajov

Advokátska kancelária poskytuje v zmysle Zákona o advokácii právne služby spočívajúce najmä v zastupovaní fyzických a právnických osôb v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, zastupovanie v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. Účelom spracúvania osobných údajov je teda výkon advokácie; pričom v zmysle § 18 ods. 6 Zákona o advokácii spracúva naša kancelária v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie tohto účelu okrem osobných údajov klientov (viď bod 4.2. tohto dokumentu) aj osobné údaje iných fyzických osôb (napr. dlžník klienta našej kancelárie, žalovaný v prípade, že žalobca je klientom našej kancelárie a apod.).

4.5.2.    Právny základ

Na naplnenie účelu spracúvania osobných údajov – výkonu advokácie je naša kancelária podľa § 18 ods. 6 a 7 Zákona o advokácii oprávnená spracúvať osobné údaje okrem klientov aj iných fyzických osôb (teda Vás), ako aj bez Vášho súhlasu získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov; rovnako môžeme mať zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom. Právnym základom je teda zákon (najmä Zákon o advokácii).

4.5.3.    Rozsah spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária spracúva najmä „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na výkon advokácie, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul

 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

 • dátum narodenia

 • číslo telefónu, e-mail

 • iné skutkové a/alebo právne okolnosti (ktoré môžu byť považované za osobné údaje a je nevyhnutné ich spracúvať v súvislosti s výkonom advokácie)

4.5.4.    Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša kancelária, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady, ostatní účastníci súdnych a iných konaní a pod.

Určité činnosti pre našu kanceláriu uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb advokátskej kancelárie JUDr. Vladimír Sidor.

4.5.5.    Prenos osobných údajov

Advokátska kancelária môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša kancelária si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.5.6.    Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša kancelária tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu, na ktorý boli získané (viď bod 4.5.1. vyššie). Po vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s účelom spracúvania, naša kancelária uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, uchováva naša kancelária Vaše osobné údaje po dobu piatich rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s príslušným klientom, v súvislosti s ktorým Vaše osobné údaje spracúvame. V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) po dobu piatich rokov odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

bottom of page