top of page

 

Právne informácie

Identifikačné údaje advokátskej kancelárie:

Sidor a partneri, s.r.o.

so sídlom: Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec

pobočka: Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

IČO: 52 635 970

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 45266/T

DIČ: 1079233991
IČ DPH: SK1079233991    (sme registrovaným platiteľom DPH)

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4906 4712

Orgánom dozoru vo vzťahu k činnosti advokátskej kancelárii sú:

Slovenská advokátska komora (https://www.sak.sk)

Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk)

Kontaktné údaje:

(uvedené kontaktné informácie sa uplatnia aj pre prípad podávania sťažnosti alebo reklamácie)

Telefónne číslo: 0915 796 261

E-mailová adresa: info@vsadvokat.sk

Korešpondenčná adresa: Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec

Poskytovanie právnych služieb

Advokátska kancelária je zapísaná v zozname spoločností, ktoré sú založené na účel výkonu advokácie (ktorých predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb) vedenom Slovenskou advokátskou komorou, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Advokátska kancelária poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory.

 

Advokátska kancelária poskytuje právne služby na základe a za podmienok dohodnutých v individuálnej zmluve o poskytovaní právnych služieb, ktorá je uzatvorená medzi klientom a advokátskou kanceláriou pred začatím poskytovania právnych služieb. Odmena advokátskej kancelárie v rámci zmluvy o poskytovaní právnych služieb je určená v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Advokátska kancelária a všetci spolupracujúci advokáti, ako aj zamestnanci advokátskej kancelárie, majú povinnosť zachovávať povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k informáciám, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti (t.j. povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k všetkým informáciám poskytnutým zo strany klientov).

Advokátska kancelárie je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokátskej činnosti.

Webová stránka

 

Advokátska kancelária je nositeľom majetkových práv k Webovým stránkam a všetkému zverejnenému obsahu. Obsah zverejnený na webovej stránke (a to vrátane obsahu obsahujúceho právne posúdenia/ názory advokátskej kancelárie) má len informačný charakter a nepredstavuje poskytovanie právnych služieb; z uvedeného dôvodu advokátska kancelária žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné použitie takéhoto obsahu zo strany tretích osôb. Advokátska kancelária je oprávnená kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upravovať obsah webovej stránky.

 

Advokátska kancelária informuje klientov prostredníctvom webovej stránky o možnosti využitia online služieb, pričom pre účely webovej stránky slovné spojenie online služby znamená, že (i) klient za účelom poskytnutia právnych služieb zo strany advokátskej kancelárie nie je povinný osobne navštíviť advokátsku kanceláriu a (ii) komunikácia medzi advokátskou kanceláriou a klientom v rámci poskytovania právnych služieb môže prebiehať prostriedkami diaľkovej komunikácie (najmä prostredníctvom telefónu, e-mailu, poštovou prepravou, inými spôsobmi podľa dohody s klientom). Využitie online služieb je možné len v prípade, ak to povaha konkrétnej veci pripúšťa - o čom je záujemca informovaný bez zbytočného odkladu po zadaní dopytu na práne služby.  V prípade záujmu o využitie online služieb zo strany klienta je klientovi pred začatím poskytovania právnych služieb zaslaný návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb (obsahujúci všetky informácie týkajúce sa poskytovania právnych služieb, vrátane výšky nároku na odmenu a jej splatnosť), pričom právne služby sa začnú poskytovať až na základe dohody klienta a advokátskej kancelárie na znení a podmienkach zmluvy o poskytovaní právnych služieb; zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi advokátskou kanceláriou a klientom nie sú uzatvárané prostredníctvom webovej stránky.

GDPR - ochrana osobných údajov

Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva klientov a ďalších dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente advokátskej kancelárie, ktorý je zverejnený na webovej stránke ( www.vsadvokat.sk/gdpr ) a ktorý je dostupný aj na adrese sídla a pobočky advokátskej kancelárie.

bottom of page