top of page

Príprava a posúdenie zmluvy na kúpu / predaj nehnuteľnosti advokátom

Ak kupujete alebo predávate nehnuteľnosť, odporúčame Vám vypracovanie alebo posúdenie zmluvy advokátom.

1. Odborné posúdenie zmluvy a hroziacich rizík

Hlavnou časťou prípravy zmluvy alebo jej posúdenia je obmedziť pre nášho klienta všetky hroziace riziká - t.j. zariadime, aby boli predaj alebo kúpa nehnuteľnosti bezpečné a aby celý proces prebehol bez problémov a v súlade s právnym poriadkom.

3. Poistenie zodpovednosti za škodu

Naša advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone našej činnosti, a to do výšky sumy 1.500.000 EUR. Teda riziká (zodpovednosť za škodu) pri našej činnosti sú kryté týmto poistením.

5. Zastupovanie v katastrálnom konaní

Súčasťou zastúpenia pri zmluvách o prevode nehnuteľností je vždy aj zastupovanie klienta v katastrálnom konaní, vrátane prípravy návrhu na začatie konania (spolu s prílohami). Ak by v rámci katastrálneho konania nastali akékoľvek problémy, zastupujeme klienta pri ich riešení.

7. Rýchlosť konania

Aj pri zmluvách týkajúcich sa prevodov nehnuteľností môže byť čas dôležitý - preto k riešeniu pristupujeme bez zbytočných odkladov tak, aby bolo zabezpečené čo najskoršie spracovanie všetkých potrebných podkladov a aby mohla byť uskutočnená zmena vlastníckeho práva.

2. Posúdenie právneho stavu nehnuteľnosti

Na nehnuteľnostiach môžu viaznuť rôzne ťarchy, najmä záložné práva alebo vecné bremená, ktoré obmedzujú nakladanie alebo využívanie nehnuteľnosti. Rovnako je potrebné, aby bol k nehnuteľnosti zabezpečený právny prístup. Naša kancelária preverí všetky potrebné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľnosti.

4. Zabezpečenie úhrady kúpnej ceny

Či už stojíte na strane kupujúceho, alebo predávajúceho, zásadnou vecou v každej kúpnej zmluve je bezpečný prevod kúpnej ceny v tom správnom čase (napríklad až po prevode nehnuteľnosti) a správnym spôsobom. V praxi predaja nehnuteľností najčastejšie problémy vznikajú práve v súvislosti s úhradou kúpnej ceny.

6. Prísna dôvernosť informácií

Naša advokátska kancelária je priamo zo zákona viazaná povinnosťou mlčanlivosti - teda informácie o Vás, ako našom klientovi, alebo o akejkoľvek činnosti pre Vás - sú pre nás prísne dôverné.

8. Kontrola/ právna podpora realitnej kancelárie

Realitné kancelárie často zabezpečujú pre klientov niektoré z činností uvedených vyššie (vrátane prípravy zmluvy). Ich primárnou úlohou však nie je ochrana klienta - snažia sa jednoducho nehnuteľnosť predať a získať províziu z predaja. Preto posúdenie zmlúv pripravených realitnou kanceláriou je rozhodne možné len odporučiť.

Mesačne desiatky zmlúv

Mesačne pripravujeme alebo pripomienkujeme desiatky kúpnych zmlúv a darovacích zmlúv na nehnuteľnosti. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti predstavuje nakladanie s obrovskou finančnou hodnotou - aj z tohto dôvodu považuje väčšina kupujúcich a predávajúcich právnu ochranu (služby advokáta) pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti za veľmi dôležité. 

Právnym zastúpením pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti sa viete ochrániť pred mnohými rizikami

Predaj nehnuteľnosti môže a nemusí prebehnúť jednoducho. Či už ste na strane kupujúceho, alebo predávajúceho, je vhodné preskúmať a minimalizovať čo najviac rizík tak, aby predaj alebo kúpa nehnuteľnosti prebehli skutočne bez akýchkoľvek problémov.

Zaťaženie nehnuteľnosti

Vedeli ste, že nehnuteľnosti môžu byť zaťažené právami tretích osôb (napríklad záložnými právami, vecnými bremenami a pod.)? Tieto ťarchy následne môžu spôsobiť zásadné zníženie užívateľnosti nehnuteľnosti alebo iné právne komplikácie. Existenciu zaťaženia je potrebné skontrolovať ešte pred kúpou.

Bezpečný prevod a úhrada kúpnej ceny

Vedeli ste, že podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená aj automatický prevod vlastníckeho práva? Tak pre kupujúceho, ako aj predávajúceho je dôležité, aby úhrada kúpnej ceny bola naviazaná práve až na zmenu vlastníckeho práva (zápis do katastra nehnuteľností). Pri využití napríklad notárskej úschovy alebo bankovej vinkulácie sa bezpečnosť prevodu podstatne zvyšuje.

Využitie hypotekárneho úveru

Vedeli ste, že pri využití hypotekárneho úveru na kúpu nehnuteľnosti, je nevyhnutné zaviazať predávajúceho na podpis záložnej zmluvy k nehnuteľnosti? Pri predaji nehnuteľnosti zaťaženej v prospech hypotekárnej banky je potrebná súčinnosť kupujúceho a záväzok vyplatiť kúpnu cenu priamo na účet hypotekárnej banky.

Príprava / posúdenie zmlúv - online

prípravu a/alebo posúdenie zmlúv o kúpe a predaji nehnuteľností pre Vás vieme zabezpečiť aj bez toho, aby sme sa museli osobne stretnúť - teda ako službu online.

Najčastejšie otázky klientov

Ako prebieha príprava/ posúdenie zmluvy o predaji alebo kúpe nehnuteľnosti?

Potom ako nás kontaktujete a dohodneme si podmienky spolupráce, pustíme sa do práce. V priebehu zhruba dvoch dní zabezpečíme prípravu všetkých potrebných podkladov, preveríme stav nehnuteľnosti a upozorníme Vás tiež na všetky hroziace riziká. Následne zabezpečíme všetko až po úspešnú kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, zápis do katastra nehnuteľností a bezpečnú úhradu kúpnej ceny. Zastupujeme Vás tiež pri komunikácii s druhou stranou (kupujúcim / predávajúcim alebo realitnou kanceláriou).

Koľko zaplatím za prípravu alebo pripomienky k zmluve?

Presnú výšku našej odmeny si dohodneme vždy vopred - ponuku Vám zašleme e-mailom alebo Vám ju oznámime telefonicky pri prvom kontakte a Vy sa rozhodnete či s podmienkami súhlasíte. Podmienky sa počas spolupráce nikdy nemenia - teda to čo bolo dohodnuté na začiatku, platí až do konca. Výšku odmeny určujeme podľa viacerých skutočností (napríklad podľa toho, či ide o prípravu novej zmluvy alebo pripomienky k pripravenej zmluve; záleží aj od druhu nehnuteľnosti, počtu zmluvných strán, zapojenia realitnej kancelárie a pod.).

Potrebujem právnika aj v prípade, ak predaj sprostredkuje realitná kancelária?

Úlohou realitnej kancelárie je sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti. Realitná kancelária neposkytuje právne služby a jej úlohou nie je zabezpečiť odstránenie rizík na strane kupujúceho alebo predávajúceho. Realitná kancelária síce často pripravuje aj zmluvnú dokumentáciu (teda kúpnu zmluvu a návrh na vklad), avšak väčšinou ide o vyplnené vzory dokumentov, bez zohľadnenia individuálnej situácie a potrieb zmluvných strán. Realitná kancelária navyše zastupuje vo väčšine prípadov predávajúceho nehnuteľnosti - preto, ak nehnuteľnosť kupujete, je o to viac vo Vašom najlepšom záujme, aby ste si zabezpečili ešte pred kúpou posúdenie zmluvy, ale aj samotnej nehnuteľnosti. 

Zvažujete využitie našich služieb? Máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám alebo napíšte a využite bezplatnú úvodnú konzultáciu.

bottom of page