top of page
  • Writer's pictureSidor a partneri, s.r.o.

Otec (bývalý manžel) neplatí výživné - čo môžem robiť ?

Bývalý manžel mi neplatí riadne výživné. Dva mesiace mi nedá ani euro a tretí mesiac mi pošle 100 Eur, tak ako mu určil súd, že má platiť za každý mesiac. Smeje sa mi, že mu takto nič nemôžem. Mám právo podať návrh na exekúciu alebo ako mám postupovať?


Dobrý deň, ak Vám otec maloletých detí neplatí výživné, máte viacero možností, ako sa k nemu dostať (vrátane trestnoprávnej roviny, ak to bude nevyhnutné).

V prvom rade môžete podať návrh na začatie exekúcie (v tomto prípade predpokladáme, že máte už súdne rozhodnutie, ktorým súd priznal výživné). Podanie návrhu na vykonanie exekúcie nie je podmienené určitou dobou omeškania, ale postačí, ak povinný (otec) nezaplatí výživné v lehote splatnosti (teda v dobe, ako mu určuje súdne rozhodnutie – splatnosť býva formulovaná napríklad - do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky a pod.). Na základe takéhoto návrhu sa začne exekučné konanie. Pokiaľ je otec Vášho dieťaťa držiteľom vodičského preukazu, môže exekútor o.i. vydať príkaz na jeho zadržanie, čo býva často pomerne efektívny prostriedok na vymoženie výživného.

Neplatením výživného sa otec môže dopustiť aj trestného činu zanedbania povinnej výživy, ak v priebehu dvoch rokov najmenej tri mesiace nesplní zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať svoje dieťa. V tomto prípade sa nevyžaduje, aby išlo o bezprostredne nasledujúce mesiace (napr. január, február a marec), ale postačí, ak to budú celkom tri mesiace v priebehu dvoch rokov, teda napr. január 2018, október 2018 a apríl 2019. Trestné oznámenie je možné podať na oddelení Policajného zboru, ktorejkoľvek prokuratúre alebo aj na súde; ako prílohu je potrebné priložiť aj rozsudok o výživnom. Hoci polícia a súdy nie sú týmto rozsudkom viazané, častokrát sa z nich vychádza.

Napokon môžete ako rodič žiadať Úrad sociálnych vecí a rodiny aj o náhradné výživné. Náhradné výživné je určitá forma podpory rodín s deťmi zo strany štátu, ak si neplní vyživovaciu povinnosť (v tomto prípade) Váš bývalý manžel. Na vyplatenie náhradného výživného je potrebné splniť podmienky, ako sú upravené v zákone (podmienkami sú napríklad: neplatenie výživného zo strany otca, plnenie povinnej školskej dochádzky zo strany dieťaťa, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, maximálna výška priemerného mesačného zárobku a pod.). Podrobnejšie informácie o podmienkach priznania výživného, ako aj iné súvisiace skutočnosti sa môžete dozvedieť aj na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne tu:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/nahradne-vyzivne.html?page_id=964367

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page