top of page
  • Writer's pictureSidor a partneri, s.r.o.

Výživné na dieťa a príspevok na výživné pre matku


Dobrý deň, s mojim bývalým partnerom mám 10 mesačnú dcérku. Ex-partner si našiel novú známosť a posledné mesiace mi nedal ani euro. Sama to neutiahnem. Aké mám možnosti?Dobrý deň, podľa zákona máte možnosť domáhať sa dvoch nárokov:

a) výživné pre maloletú dcéru

Plnenie si vyživovacej povinnosti je zákonnou povinnosťou rodičov, ktorá existuje a trvá bez ohľadu na to, či rodičia sú manželia alebo či spolu žijú. Neexistuje žiadny „tabuľkový“ výpočet výživného pre maloleté dieťa. Každý prípad sa posudzuje podľa individuálnych okolností.

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného (napr. zdravotný stav), ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (vzdelanie, vek, skúsenosti). Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Do návrhu je potrebné uviesť, aké náklady máte s maloletou, aké má špecifické potreby (napr. nosenie okuliarov, predpísané vitamíny), pričom tieto je potrebné aj preukázať, najčastejšie bločkami.

Výživné pre maloletú môžete žiadať odo dňa začatia podania a v prípade, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, aj spätne, najviac tri roky.

b) príspevok na výživu nevydatej matke

Ak s otcom maloletej nie ste zosobášení, je otec dieťaťa povinný Vám prispievať primerane na úhradu Vašej výživy, a to po dobu najviac dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu.

Podľa súdnej praxe a znenia zákona je výška príspevku daná primeranosťou, čo treba vykladať tak, že výživné by malo vyrovnávať zníženú životnú úroveň matky v čase tehotenstva a po pôrode s jej životnou úrovňou pred tehotenstvom. Na rozdiel od výživného na dieťa tak účelom nie je vyrovnanie životnej úrovne s otcom dieťaťa, ale s pôvodnou životnou úrovňou samotnej matky. Výšku výživného samozrejme obmedzujú majetkové pomery, schopnosti a možnosti otca dieťaťa.

V tomto prípade musíte súdu preukázať, aké boli Vaše zárobkové pomery pred tehotenstvom a aké sú teraz (materská, rodičovský príspevok). Suma, ktorá by predstavovala rozdiel vo Vašich príjmoch, by bola relevantná pre určenie výšky príspevku.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page