top of page
  • Writer's pictureSidor a partneri, s.r.o.

Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti.

Som konateľom spoločnosti, v ktorej spoločníci stratili akýkoľvek záujem na jej riadení a nevykonávajú už ani svoje povinnosti. Komunikácia s nimi je ťažká, na e-maily nereagujú a telefón nezdvíhajú. Chcem by som sa vzdať funkcie. Viete mi poradiť postup?


Dobrý deň, ako konateľ spoločnosti sa môžete vzdať funkcie postupom podľa Obchodného zákonníka, najmä podľa § 66.

Vzdanie sa funkcie konateľa je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Týmto orgánom v spoločnosti s ručeným obmedzením Valné zhromaždenie.

Pokiaľ dôjde k vzdaniu sa funkcie mimo zasadnutia Valného zhromaždenia (čo je zrejme aj Vás prípad, vzhľadom na poskytnutý popis), vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Listinu je potrebné zaslať na adresu spoločnosti, pričom odporúčame ju odoslať na doručenku.

Ak Valné zhromaždenie spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty (teda prvý deň po uplynutí troch mesiacov).

Keďže ale uvádzate, že spoločníci stratili akýkoľvek záujem na jej riadení, môže sa stať, že sa nedostavia na zasadnutie Valného zhromaždenia. V tejto súvislosti súdna prax ustálila, že nečinnosť orgánu, ktorý mal vzdanie sa funkcie konateľa prerokovať, má rovnaké následky, ako keby k prerokovaniu došlo.

Ako konateľ, ktorý sa vzdal funkcie, máte zároveň povinnosť upozorniť spoločnosť, ak jej hrozí vznik škody, na to, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

V prípade, ak by išlo o spoločnosť s jediným konateľom, potom môže nastať situácia (ak spoločnosť v zákonom stanovenej lehote nezvolí nového konateľa), že Vám ako poslednému konateľovi spoločnosti vznikne povinnosť podať návrh na zrušenie spoločnosti.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page