top of page
  • Writer's pictureSidor a partneri, s.r.o.

Žaluje ma banka – čo mám robiť?

Ak Vám zo súdu prišiel platobný rozkaz alebo žaloba uplatnená proti Vám na súde – potom je potrebné ihneď konať – včasnosť Vášho konania je v tomto prípade doslova zásadná.


Zo skúseností (ktoré sme ako advokátska kancelária získali počas rokov zastupovania občanov v súdnych sporoch proti bankám) vieme, že vo veľkej časti prípadov je možné uplatnenú pohľadávku (sumu, ktorú máte zaplatiť na účet banky, ktorá je predmetom žaloby) znížiť, a to v niektorých prípadoch dokonca úplne na nulu – teda tak, že banke nemusíte uhradiť žiadne ďalšie finančné prostriedky (v takom prípade súdny spor môžete vyhrať a žaloba banky sa zamietne). V niektorých prípadoch dokonca súdne konanie prebieha tak, že banka v končnom dôsledku musí uhradiť nezákonne prijaté plnenie späť na Váš účet.


Dôvodom takéhoto stavu (prečo banky často nie sú úspešné v sporoch proti aktívne sa brániacim spotrebiteľom) sú viaceré skutočnosti, a to najmä

a) premlčanie uplatneného nároku (ak totiž banka dlho čaká s uplatnením nároku na súde, plynutím času sa jej nárok môže stať nevymožiteľný prostredníctvom súdu);

b) banky často žalujú spotrebiteľov na zaplatenie súm na ktoré nemajú v skutočnosti nárok; napríklad zmluvné pokuty, úroky z úrokov alebo úroky po odstúpení od zmluvy, rôzne poplatky a iné náklady úveru;

c) samotné zmluvy na základe ktorých banky poskytli finančné prostriedky sú v mnohých prípadoch v rozpore so zákonom – potom sankciou za takýto rozpor môže byť to, že banka nemá nárok na časť plnenia (časť splátok) od spotrebiteľa (a to aj napriek tomu, že je takáto povinnosť uvedená priamo v zmluve o úvere).


Ako by ste sa ale mali zachovať v konkrétnom prípade – potom ako Vám bude žaloba / platobný rozkaz doručený? Odporúčaný postup sa pokúsime zhrnúť do niekoľkých bodov:


1. riešenie veci neodkladajte – v súdnom konaní je plynutie času rozhodujúce – ak nestihnete vykonať úkon v priebehu niekoľkých dní (napr. po doručení platobného rozkazu máte len 15 dní na to, aby ste sa voči nemu bránili), potom to môže mať nezvratné následky.

Ak napríklad nepodáte na súde odôvodnený odpor proti platobnému rozkazu v lehote do 15 dní od jeho doručenia, potom sa takéto rozhodnutie (platobný rozkaz) stane právoplatný a veriteľ na základe neho môže proti Vám podať návrh na exekúciu.

2. Vyhľadajte právnu pomoc – na internete je množstvo článkov a samozvaných odborníkov na túto oblasť, avšak zásadný a pre úspech vo veci jeden z najdôležitejších krokov je obrátiť sa na osobu, ktorá má v tejto oblasti potrebné znalosti a skúsenosti (teda na osobu, ktorá sa zaoberá a poskytuje právne služby v sporových konaniach, a to so zameraním na spotrebiteľské úvery).


V tomto prípade skutočne nie je jedno akého zástupcu si vyberiete. Oblasť spotrebiteľských úverov je veľmi osobitnou právnou oblasťou, ktorej dôkladné porozumenie si vyžaduje roky skúseností. Pred poverením tretej osoby Vašim zastúpením si overte, či takáto osoba skutočne má v tejto oblasti dostatočnú prax a vyzná sa v nej.


3. Nepodliehajte panike – najmä nepodpisujete veriteľom žiadne uznania dlhov, notárske zápisnice alebo iné dokumenty, ktoré môžu Vašu situáciu zhoršiť (bez toho, aby ste sa poradili s odborne znalou osobou o tom, či takúto listinu môžete podpísať).

4. Nepreberanie pošty zo súdu Vašu situáciu nijako nezlepší – práve naopak, prídete tým o možnosť aktívne sa v spore brániť. V rámci súdneho konania totiž existujú takzvané fikcie doručenia, a teda súdny spor sa môže skončiť aj bez toho, aby ste prebrali poštové zásielky zo súdu.

V praxi sa často stretávame s tým, že dlžník jednoducho neprebrá zásielky a myslí si, že tým svoju situáciu vyriešil. Opak je ale pravdou – celé súdne konanie môže skončiť aj bez preberanie zásielok zo strany žalovaného a nasleduje exekúcia. Pri exekúcii rovnako nie je nijako na prospech dlžníka, ak nepreberá zásielky – exekútor vykoná exekúciu aj napriek tomu. Teda zásielky zo súdu a od exekútora je potrebné vždy prebrať a ich obsah riešiť s pomocou odborníka.

Recent Posts

See All

Poistná udalosť – čo by ste mali vedieť

Rozbité čelné sklo, poškodený lak alebo „ťukance“ na vozidle – ide o nepríjemné udalosti, s ktorými by sa vodiči vozidiel najradšej nechceli stretnúť. Už len samotná výmena čelného skla vás môže stáť

Zastavenie exekúcie – aké máte možnosti?

Exekúcia v skratke znamená nútený výkon rozhodnutia. Ľudskou rečou povedané, exekúcia je konanie, ktoré je vedené súdom a súdnym exekútorom, ktorého cieľom je vymôcť pohľadávku od dlžníka. Exekúciu vy

Comments


bottom of page