top of page
  • Writer's pictureSidor a partneri, s.r.o.

Platobný rozkaz a podanie odporu – čo by ste mali vedieť

Platobný rozkaz je forma súdneho rozhodnutia v skrátenom súdnom konaní. Ak žalobca pri podaní žaloby na súd splní zákonom požadované podmienky, súd vydá platobný rozkaz. Platobný rozkaz je teda súdne rozhodnutie vo veci.


Proti takému rozhodnutiu – platobnému rozkazu – je však možné sa brániť podaním odôvodneného odporu na súde. V prípade, ak žalovaný na súd podá v lehote 15 dní od doručenia platobného rozkazu odpor, potom súd takýto platobný rozkaz zruší (a teda priamo súd zruší na základe odporu vydané súdne rozhodnutie).


Na čo si je potrebné dať pozor pri podaní odporu:


1. Plynutie času

Na podanie odporu je priamo zákonom stanovená lehota – a to 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Ak by ste podali odpor na súd až po tejto lehote, potom súd takýto odpor jednoducho odmietne, ako podaný oneskorene. Dôsledkom neskorého podania odporu je, že platobný rozkaz zostane v platnosti a stane sa z neho právoplatné súdne rozhodnutie (na základe ktorého je napríklad možné začať exekúciu).


2. Vecné odôvodnenie

Odpor proti platobnému rozkazu tiež musí byť v zmysle zákona vecne odôvodnený. To znamená najmä to, že v rámci odporu je potrebné popísať vecný (skutkový stav) a uviesť rozhodujúce skutočnosti z dôvodu ktorých by nárok žalobcu nemal byť priznaný, vrátane priloženia dôkazov (napríklad listín, ktoré takéto tvrdenia preukazujú) alebo minimálne označenie dôkazov, ktoré žalovaný navrhuje vykonať (napríklad označenie osôb – svedkov, ktoré majú byť vypočuté).

3. Zastúpenie

Odpor musí na súde podať oprávnená osoba – a teda priamo žalovaný (osoba, ktorej bol platobný rozkaz doručený ako žalovanému) alebo zástupca – napríklad (najmä) advokát.


Zastúpenie advokátom pri podaní odporu a celkovo zastúpenie v rámci súdneho konania so sebou pritom nesie mnohé výhody:


- zástupca (advokát) pozná právnu úpravu, a to tak procesnú časť (teda vie presne kedy a akým spôsobom je potrebné vykonať konkrétne úkony v súdnom konaní), ako aj hmotnoprávnu časť (preto vie rovnako posúdiť aj to, akým spôsobom je potrebné odpor odôvodniť, aké tvrdenia do odporu uviesť a aké dôkazy priložiť, aby bolo súdne konanie úspešné);


- v prípade ak sa dáte zastupovať advokátom, zo zákona Vám vzniká nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, ktoré hradí druhá sporová strana v prípade Vášho úspechu vo veci (teda v prípade ak Vás niekto žaluje a vy sa dáte zastúpiť advokátom, potom po zastavení konania bude žalobca povinný uhradiť na Váš účet trovy právneho zastúpenia advokátom);


- zástupca je zo zákona povinný konať s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí klientovi pri svojom konaní (advokáti tiež majú povinné poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu).

Recent Posts

See All

Poistná udalosť – čo by ste mali vedieť

Rozbité čelné sklo, poškodený lak alebo „ťukance“ na vozidle – ide o nepríjemné udalosti, s ktorými by sa vodiči vozidiel najradšej nechceli stretnúť. Už len samotná výmena čelného skla vás môže stáť

Zastavenie exekúcie – aké máte možnosti?

Exekúcia v skratke znamená nútený výkon rozhodnutia. Ľudskou rečou povedané, exekúcia je konanie, ktoré je vedené súdom a súdnym exekútorom, ktorého cieľom je vymôcť pohľadávku od dlžníka. Exekúciu vy

Comentarios


bottom of page