top of page
  • Writer's pictureSidor a partneri, s.r.o.

Zastavenie exekúcie – aké máte možnosti?

Exekúcia v skratke znamená nútený výkon rozhodnutia. Ľudskou rečou povedané, exekúcia je konanie, ktoré je vedené súdom a súdnym exekútorom, ktorého cieľom je vymôcť pohľadávku od dlžníka. Exekúciu vykonáva súdom poverený exekútor, ktorý má zo zákona možnosť rôznymi spôsobmi siahnuť na Váš majetok – a to napríklad zablokovaním a strhnutím peňazí z Vášho bankového účtu, zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností a pod.

Ak je na Vás vedená exekúcia (teda sa proti Vám začalo exekučné konanie), potom máte najmä nasledovné možnosti:

1. Vymáhanú sumu uhradiť – po úhrade celej sumy totiž príde k zastaveniu exekúcie.

2. Dohodnúť sa s veriteľom a exekútorom na splátkovom kalendári.

Predtým, ako pristúpite k týmto dvom možnostiam by ste sa ale mali pokúsiť exekúciu zastaviť iným spôsobom, resp. zabezpečiť posúdenie toho, či existujú vo Vašom prípade iné možnosti (tomu aké možnosti máte sa venujeme nižšie).

3. Zastavenie exekúcie iným spôsobom (bez úhrady vymáhanej sumy)

Exekúciu je priamo na základe zákona možné zastaviť aj inými spôsobmi a z iných dôvodov, ako je úhrada vymáhanej sumy. Problémom je len to, že tieto spôsoby sú právne podstatne komplikovanejšie a bez potrebných vedomostí a skúseností, sú len ťažko realizovateľné.

Námietky proti exekúcii

Do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie máte možnosť podať proti exekúcii námietky. Ak sú námietky dôvodné, potom súd exekúciu zastaví (a to bez toho, aby od Vás bola vymožená akákoľvek suma).

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že námietky proti exekúcii sú najlepším a právne najjednoduchším prostriedkom ochrany proti nezákonnej exekúcii. Námietky je však možné podať len v lehote do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie – po tejto lehote námietky už podať možné nie je a zastavenie exekúcie sa tým komplikuje. Preto tento úkon – podanie námietok proti exekúcii – nie je dobré odkladať na neskôr a po doručení oznámenia o začatí exekúcie je potrebné čo najskôr konať.

Návrh na zastavenie exekúcie

Kedykoľvek počas trvania exekučného konania je možné podať návrh na zastavenie exekúcie, a to zo zákonom predpokladaných dôvodov. Vo vzťahu ku spotrebiteľom (teda napríklad v prípade exekúcií, kde ako veriteľ vystupuje banka alebo nebanková spoločnosť) pritom aj priamo zákon predpokladá viaceré možnosti pre ktoré môže prísť k zastaveniu exekúcie. Ako sme však už uviedli vyššie, tieto dôvody je potrebné práve najskôr identifikovať a následne popísať pre súd tak, aby zastavenie exekúcie skutočne pripustil.

Ďalšie možnosti v rámci exekúcie

Do úvahy pripadajú aj ďalšie možnosti – podania v rámci exekučného konania, ktoré dokážu v určitých prípadoch zlepšiť postavenie dlžníka/ povinného z exekúcie. Sú nimi napríklad odklad exekúcie (napríklad z dôvodov zlej aktuálnej situácie povinného), vylúčenie veci z exekúcie (prostredníctvom tohto prostriedku je možné docieliť, aby sa exekúcia nevzťahovala na niektoré veci vo vlastníctve povinného), prípadne aj sťažnosť na exekútora vedúceho exekúciu.

Na záver si dovoľujeme doplniť, že zastavenie exekúcie síce je priamo zákonom predpokladaná možnosť súdu, avšak dôvod prečo by mal súd exekúciu zastaviť je potrebné veľmi dôkladne v návrhu odôvodniť (ideálne doplniť aj rozhodnutiami iných súdov v obdobných veciach). Preto aj v tomto prípade je dá sa povedať nevyhnutné, aby ste sa dali v exekučnom konaní zastúpiť odborne znalou osobou – ako je napríklad naša advokátska kancelária.

Recent Posts

See All

Poistná udalosť – čo by ste mali vedieť

Rozbité čelné sklo, poškodený lak alebo „ťukance“ na vozidle – ide o nepríjemné udalosti, s ktorými by sa vodiči vozidiel najradšej nechceli stretnúť. Už len samotná výmena čelného skla vás môže stáť

Žaluje ma banka – čo mám robiť?

Ak Vám zo súdu prišiel platobný rozkaz alebo žaloba uplatnená proti Vám na súde – potom je potrebné ihneď konať – včasnosť Vášho konania je v tomto prípade doslova zásadná. Zo skúseností (ktoré sme ak

Comments


bottom of page